ALGEMENE VOORWAARDEN Abrahamse ICT V.O.F. Gevestigd aan de Akelei 16 te (3247 DD) Dirksland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 68589441Artikel 1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Aanbod/Aanbiedingen: een aanbod of offerte door Abrahamse ICT V.O.F. met betrekking tot de verkoop door Abrahamse ICT V.O.F. van producten, het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten. 

 

 1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Abrahamse ICT V.O.F. een aanbod doet of met wie Abrahamse ICT V.O.F. een overeenkomst aangaat. 

 

 1. Consument: een afnemer, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

 

 1. Dienstenovereenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Abrahamse ICT V.O.F. en Afnemer tot stand komt met betrekking tot de het verrichten van werkzaamheden of diensten door Abrahamse ICT V.O.F. in opdracht van Afnemer, waaronder tevens begrepen alle wijzigingen van en aanvullingen op de betreffende Overeenkomst alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van deze Overeenkomst. 

 

 1. Koopovereenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Abrahamse ICT V.O.F. en Afnemer tot stand komt met betrekking tot de verkoop van producten door Abrahamse ICT V.O.F. aan Afnemer, waaronder tevens begrepen alle wijzigingen van en aanvullingen op de betreffende Overeenkomst alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van deze Overeenkomst. 

 

 1. Abrahamse ICT V.O.F.., gevestigd aan de Akelei 16 te (3247 DD) Dirksland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 68589441. 

 

 1. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Abrahamse ICT V.O.F. en Afnemer tot stand komt. 

 

 1. Webshop: de webshop van Abrahamse ICT V.O.F. welke te bereiken is via www.abrahamse-ict.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Abrahamse ICT V.O.F., van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. 

 

 1. Eventuele voorwaarden van de Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Abrahamse ICT V.O.F. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

 

 1. Wanneer door Abrahamse ICT V.O.F. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Afnemer kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Abrahamse ICT V.O.F. onderhavige voorwaarden soepel toepast. 

 

 1. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van

toepassing op alle overeenkomsten met Abrahamse ICT V.O.F., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

 1. Indien met Afnemer meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Abrahamse ICT V.O.F. gesloten overeenkomst. 

 

 1. Indien één of meer van de bepalingen van

onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Abrahamse ICT V.O.F. in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Abrahamse ICT V.O.F. vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 

 

 1. Abrahamse ICT V.O.F. behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

 

 1. Alle aanbiedingen van Abrahamse ICT V.O.F. zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. 

 

 1. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Abrahamse ICT V.O.F. opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Abrahamse ICT V.O.F. haar aanbod baseert. 

 

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Abrahamse ICT V.O.F. niet tot het leveren en/of verrichten van een gedeelte van de producten dan wel opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 

 

 1. De inhoud van de levering dan wel opdracht

wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht. 

 

 1. De prijzen in het Aanbod van Abrahamse ICT V.O.F. zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst 

 

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een

Overeenkomst met Abrahamse ICT V.O.F. eerst dan tot stand nadat Abrahamse ICT V.O.F. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. 

 

 1. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Abrahamse ICT V.O.F. slechts, indien deze door Abrahamse ICT V.O.F. schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Afnemer daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend. 

 

 1. Voor Overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum. 

 

 1. Elke Overeenkomst wordt door Abrahamse ICT V.O.F. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Abrahamse ICT V.O.F. bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Afnemer na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. Mocht Abrahamse ICT V.O.F. van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Afnemer niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Abrahamse ICT V.O.F. het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Abrahamse ICT V.O.F. de Afnemer hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Afnemer de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen. 

 

 1. Abrahamse ICT V.O.F. is gerechtigd bij of na aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 

 

 1. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Abrahamse ICT V.O.F. te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen. 

 

 1. Kennelijke fouten en/of onjuistheden in het Aanbod binden Abrahamse ICT V.O.F. niet.

 

Artikel 5. Levering en termijnen 

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 

 

 1. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Afnemer. De Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 

 

 1. Indien Abrahamse ICT V.O.F. gegevens behoeft van de Afnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Afnemer alle benodigde gegevens aan Abrahamse ICT V.O.F. ter beschikking heeft gesteld. 

 

 1. Indien Abrahamse ICT V.O.F. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Abrahamse ICT V.O.F. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Abrahamse ICT V.O.F. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

 

 1. Afhankelijk van de levering situatie op de markt, behoudt Abrahamse ICT V.O.F. zich het recht voor de levering op te schorten. 

 

 1. Abrahamse ICT V.O.F. behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

 

Artikel 6. Facturatie en betaling 

 

 1. Abrahamse ICT V.O.F. is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Afnemer een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan. 

 

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Abrahamse ICT V.O.F. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

 

 1. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. 

 

 1. De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels) rente hoger is en in welk geval de wettelijke (handels) rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Abrahamse ICT V.O.F. maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de afnemer. In dat geval is de afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Abrahamse ICT V.O.F. gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. 

 

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Afnemer zijn de vorderingen van Abrahamse ICT V.O.F. en de verplichtingen van de wederpartij jegens Abrahamse ICT V.O.F. onmiddellijk opeisbaar. 

 

 1. Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 

 1. Abrahamse ICT V.O.F. is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

 

 1. Indien met Afnemer meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Abrahamse ICT V.O.F. gesloten overeenkomst.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

 

 1. Alle door Abrahamse ICT V.O.F. geleverde zaken blijven eigendom van Abrahamse ICT V.O.F. tot op het moment dat de Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Abrahamse ICT V.O.F. uit hoofde van enige met Abrahamse ICT V.O.F. gesloten Overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen. 

 

 1. Een Afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Abrahamse ICT V.O.F. mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

 

 1. Indien de Afnemer (mede) uit door Abrahamse ICT V.O.F. geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Afnemer die zaak slechts voor Abrahamse ICT V.O.F. en houdt de Afnemer de nieuw gevormde zaak voor Abrahamse ICT V.O.F. totdat de Afnemer alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Abrahamse ICT V.O.F. heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Afnemer alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak. 

 

 1. Rechten worden in voorkomend geval aan de Afnemer steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

 

 1. Het is aan de Afnemer niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken die zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Abrahamse ICT V.O.F.. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Afnemer Abrahamse ICT V.O.F. hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 

 

 1. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van Abrahamse ICT V.O.F. bevinden, behoudt Abrahamse ICT V.O.F. zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Abrahamse ICT V.O.F. uit welke hoofde dan ook nog jegens de Afnemer mocht hebben. 

 

 1. De Afnemer is verplicht de onder

eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Abrahamse ICT V.O.F. te (doen) houden. 

 

 1. De Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Abrahamse ICT V.O.F. op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Abrahamse ICT V.O.F. zulks wenst, door Afnemer aan Abrahamse ICT V.O.F. stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Abrahamse ICT V.O.F. tegen de Afnemer.

 

Artikel 8. Zichttermijn en herroepingsrecht 

 

 1. Indien de geleverde zaken niet conform de

Overeenkomst zijn, dient de Afnemer de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Abrahamse ICT V.O.F.. De Afnemer is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. 

 

 1. Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De Koopovereenkomst is in dat geval pas definitief als veertien (14) werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. 

 

 1. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument

een herroepingsrecht, waarbij de Consument de

mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen zaken te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn. 

 

 1. De Consument kan haar herroepingsrecht uitsluitend inroepen door Abrahamse ICT V.O.F. binnen een termijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst van de zaken door of namens de Consument schriftelijk of per e- mail op de hoogte te stellen van haar voornemen. 

 

 1. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Abrahamse ICT V.O.F. het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen. 

 

 1. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen veertien (14) dagen retour te zenden aan Abrahamse ICT V.O.F.. De kosten hiervan komen voor rekening van de consument. 

 

 1. Op maat gemaakte producten en/of diensten op maat zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. 

 

 1. Een eventuele financieringsovereenkomst die aan het product of de dienst is verbonden, wordt in het geval van het herroepen van de Overeenkomst door de Consument automatisch ontbonden.

 

Artikel 9. Opschorting en ontbinding 

 1. Indien Abrahamse ICT V.O.F. of de Afnemer in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. 
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
 3. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 
 4. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 
 5. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; 
 6. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere partij wordt overgenomen; 
 7. de andere partij zijn huidige onderneming staakt; 
 8. buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen. 

 

 1. Indien had ontvangen, kan hij de Overeenkomst

slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Abrahamse ICT V.O.F. nog niet is uitgevoerd. 

 

 1. Bedragen die Abrahamse ICT V.O.F. vóór de ontbinding aan de

Afnemer heeft gefactureerd in verband met hetgeen Abrahamse ICT V.O.F. reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Afnemer aan Abrahamse ICT V.O.F. verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

 1. Indien de Afnemer, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Abrahamse ICT V.O.F. gerechtigd haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn. Hiertoe is Abrahamse ICT V.O.F. eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

 1. Indien Abrahamse ICT V.O.F. aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. 
 2. Indien Abrahamse ICT V.O.F. aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Abrahamse ICT V.O.F. daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijkheid van Abrahamse ICT V.O.F. beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
 1. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Abrahamse ICT V.O.F. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Abrahamse ICT V.O.F. kunnen worden toegerekend. 
 2. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

 

 1. Abrahamse ICT V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Afnemer, rente en kosten. 
 2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Abrahamse ICT V.O.F..

Artikel 11. Retentierecht 

 1. Abrahamse ICT V.O.F. kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de Dienstenovereenkomst van Abrahamse ICT V.O.F. onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Afnemer alle aan Abrahamse ICT V.O.F. verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 12. Overmacht 

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Abrahamse ICT V.O.F. voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/ of kosten kan uitvoeren zullen voor Abrahamse ICT V.O.F. als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Abrahamse ICT V.O.F. onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien. 
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Afnemer Abrahamse ICT V.O.F. in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de Overeenkomst te verrichten. 
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Abrahamse ICT V.O.F. uit welke hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen. 
 4. Indien Abrahamse ICT V.O.F. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Op alle door Abrahamse ICT V.O.F. gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Abrahamse ICT V.O.F., tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Abrahamse ICT V.O.F. met de Afnemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.